Disclaimer


Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

Freesmij alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan freesmij.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Freesmij aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Freesmij aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Freesmij worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Freesmij.


Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.